Политика по качеството на MEDICAL DENT

   

Политиката по
качеството на Дентален център „Медикъл
Дент Консулт“ ЕООД гр. София
е насочена към
развитие и внедряване, поддържане и усъвършенстване на дейности, водещи до непрекъснатото подобряване на
системата за управление, във всичките й аспекти, при
гарантиране на високо постоянно качество на предлаганите стоматологични услуги,
съответстващи на пациентските и нормативни изисквания. За осъществяване на тази
политика и постигане на поставените цели, във фирмата е изградена, внедрена и
се поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на
стандарт ENISO 9001:2015 с обхват ”Имплантология, орална хирургия и
парадонтология, ортодонтия, протетична и естетична дентална медицина,
консервативно зъболечение”.   

Ръководството на фирмата се
ангажира, дейностите, които извършва при изпълняване на своята Политика по
качеството, да съответстват на законовите и нормативни изисквания, да
удовлетворяват изискванията на пациентите, да отговарят на променящите се
вътрешни и външни обстоятелства и изисквания на заинтересовани страни, както и
непрекъснато да подобрява ефикасността на системата за управление на
качеството.   

Ръководството наДентален Център Медикъл Дент Консулт ЕООД се стреми към:

 • предоставяне на висококачествени и
  конкурентноспособни стоматологични услуги;
 • непрекъснато задоволяване
  изискванията и очакванията на пациентите, по отношение на качеството на
  предлаганите стоматологични услуги.
 • привличане на нови пациенти;
 • ефективна комуникация и поддържане
  на обратна връзка с пациентите, доставчиците и съответните законодателни и
  изпълнителни органи, с цел анализ, оценка, непрекъснато подобряване и
  поддържане, на работеща и ефективна система за управление на качеството;
 • извършване на навременни и
  адекватни коригиращи действия, с цел избягване на рискове, овладяване на
  възможностите и преодоляване на системни несъответствия.
 • непрекъснато подобряване на
  техническата база и инфраструктура, с цел подобряване условията на труда и
  качеството на предлаганите стоматологични услуги;
 • технологично лидерство в денталната
  медицина .
 • поддържане и
  непрекъснато усъвършенстване на
  квалификацията на лекарите,
  медицинските сестри и административния персонал.

   

Основни стоматологични дейности на Дентален Център „Медикъл
Дент Консулт“ ЕООД са:

– Имплантология;

– Cerec;

– Консервативно зъболечение;

– Рентгенова диагностика; компютърна томография
и контрол;

– Подвижно и неподвижно протезиране;

– Професионално почистване и избелване на зъбите;

– Поставяне на керамични фасети и корони –
естетична стоматология;

– Орална и лицево-челюстна хирургия;

– Пародонтология;

– Пълна анестезия при показания;

– Ниско инвазивна стоматология.

   

За проследяване и оптимизиране на резултатите за
осъществяването на цялостната дентална
дейност отговаря както Ръководството , така и всеки служител в рамките на
неговите правомощия и
задължения, отразени в
Длъжностните характеристики на
центъра.

   

Ръководството на Дентален
Център „Медикъл Дент Консулт“ ЕООД е отговорно за разгласяване,
разясняване и прилагане на Политиката по качество, както и за предприемане
на всички необходими мерки за постигане на пълна ангажираност на работещите във
фирмата за нейното изпълнение и реализация на поставените цели в определените срокове.   

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button