Стратегия за справяне с епидемията от Covid-19

Стратегия за справяне с епидемията от Covid-19 „България на 2 скорости“

Целта на стратегията е максимално
запазване на живота и здравето на хората, ограничаване на негативните икономически
последствия от кризата при минималнo натоварване на бюджета.

Основната идея е да разделим обществото
условно на две групи и да приложим различни мерки спрямо двете групи:

➢Защитена група: възрастни хора и хора със здравословни проблеми,
при които има данни за висока смъртност при Covid-19. Мерките към тях са насочени
към Максимално ограничение на активността и контактите, с цел съхранение на здравето
и живота им.

➢Активна група: хора в активна възраст без хронични заболявания,
деца и младежи, при които рискът от летален изход
е значително по-нисък. Мерките към тях са насочени към поддържане на икономическата активност
при много строги правила за ограничаване на разпространението на вируса, с
цел да се запази икономиката на държавата.

Предлагаме конкретни четири стъпки
за осъществяване на тази стратегия:

(1) Ясно идентифициране на двете
групи.

(2) Създаване на условия за физическо
разделение на двете групи в публичните пространства.

(3) Насърчаване на обособяване
на различните групи в различни домакинства.

(4) Въвеждане на различни мерки
към активната и към защитената групи.

За разделянето
на групите извън домакинствата
вече има набелязани мерки поотношение на супермаркетите. Подобни тайм-слотове за защитената група
могат да бъдатвъведени за посещение в аптеки,
за плащане на битови сметки, посещения при GP-та,посещение на
финансови застрахователни институции, както и в общинските и държавниадминистрации. Разделение на превозните средства може да има и в градския
транспорт.

Физическото обособяване на групите
в домакинства предполага в едно домакинство всичкичленове да бъдат или само от активната група или само от защитената
група. Ролята надържавата при разделяне на смесените
домакинства е преди всичко информационна имотивационна,
за да активира хората доброволно да намерят начин да се разделят: чрезизползване на свободно жилище, чрез помощ за роднини и близки. Работодателите,
както игражданите също могат доброволно да се
включат в подкрепа на такова разделяне. На по-късен етап
е възможно и обмисляне на държавна програма за подпомагане на процеса.

След като е обезпечена възможността
за физическо разделение на защитената група, е необходимо да се направят правилата
за двете групи.
Мерките за защитената група би трябвало да предвиждат максимално
ограничаване на възможността за заразяване.

Меркитеза „активната група“ могат да бъдат в различна степен ограничителни
на база на данните заразпространение на болестта. Целта
на мерките трябва да бъде запазване на икономическата активност на тази
група в степен, която позволява управление на заразяването от една страна (за
да се избегне претоварване на здравната система), но от друга страна обезпечава функционирането
на икономиката, за да могат да бъдат ограничени икономическите
щети от кризата.

В същото време е нужно да се минимизира
рискът от заразяване по време на работа.

„Фикосота“ разработи вътрешнофирмени
правила за работа и движение, които обезпечаватоптимално продължаването
на работните процеси при максимални мерки за съхраняване наздравето на работниците и служителите. Тези правила бяха вече подкрепени
отработодателски организации и приложени
в други фирми.

Мерки за
работа на 2 скорости в денталният бранш!

Условно ги разделяме на 2 групи
А
(активни) и Б (застрашени)

   

1.За служители:

Служителите
от група А:

❏нормално работно време

❏осигуряване на ЛПС с високо ниво на защита ( маски PPF3, очила,
бонета, калцуни, халати)

Престилката трябва да е с дълги
ръкави, може и за еднократна употреба. При доказано инфектирани се препоръчват
водонепропускливи.

Бонето е препоръчително.

Изключитално важно значение има
защитата на очите на оператора, които трябва да са защитени не само фронтално,
а и латерално!

Очилата и шлемовете се дезинфекцират
и почистват с алкохол 70%.

Защита на носната и устната лигавица
може да бъде осигурена чрез хирургична маска или с филтърни маски
ffp2/ffp3.

Ефикасността на хирургичните маски
при предпазване от риск е документирана и използването и като минимум е
задължително!

От фундаментално значение е както
правилното поставяне, така и безопасното сваляне на маската!!!

Вируса остава във въдуха за определено
време, така че докато докато сте в контаминираната зона не сваляйте
личните предпазни средства (ЛПС)!

Веднага след употреба ЛПС се считат
за контаминирани!

Да се обръща ососбено внимание
при сваляне и изхвърляне на еднократните на определените места !

❏Да се спазват нормалните процедури по хигиена (да се мият ръцете
със сапун преди и след употреба на ръкавици
поне за 20 сек. или с хидроалкохолни разтвори с минимален процент 60%)

❏Избягвайте да пипате очите, носа и устата, когато сте с ръкавици
или с неизмити ръце!

❏служители от група А, живеещи с хора от група Б, по възможност
се изолират от тях ( в друго жилище или се комбинират
с други колеги от екипа)

❏създават се отделни екипи от зъболекар и асистент, без да се
засичат с други екипи от клиниката физически

❏осигурява се минимално време от 30 мин., между пациентите за
дезинфекция

❏не се засичат пациенти в чакалнята,

   

Служители от
група Б:

❏осигурява им се работа от вкъщи, ако такава е възможна. (работа
с документи, здравна каса,обаждания до пациенти,
може да им се осигури достъп кабинета/клиниката чрез IP камера,
ако имат координативна функция).

   

2. За пациенти:

❏Правят се отделни часови пояси за работа с пациенти от група
А и група Б като те са съобразени с националната стратегия,
като пациентите от група Б се приемат само по единично, ако кабинетите
са повече от един.

❏Телефонен триаж преди всяко посещение – по подготвен въпросник
( в отделен документ)

❏Попълване на декларация при посещението си , че пациентът е
запознат с мерките за работа при извънредно
положение в страната

❏Добре е да се постави табела, която да напомня симптомите и
предпазните мерки! би било добре да се провери температурата
с безконтактен термометър, ако е над 37.5 посещението да се отложи.

❏Да се подкани пациента да си измие ръцете като използва еднократни
хартиени салфетки и/или да използва диспенсер
с хидро-алкохолен гел.

❏Предварителното жабурене намалява вирусната концентрация: в
литературата се препоръчват само колири съдържащи:
0.2 – 1 % iodopovidone; cetilpiridincholide 0.05 – 0.1 %; 1% водороден пероксид;
разтвори, съдържащи есенциални масла и спирт. хлорхексидина се смята за неефикасен!
Всички колири да се използват концентрирани, а не разредени!

   

3.Работен процес:

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА МАНИПУЛАЦИИ,
КАТО СПЕШНОСТИТЕ СА С ПРЕДИМСТВО. ДА СЕ ИЗБЯГВАТ МАНИПУЛАЦИИ, СВЪРЗАНИ
С АЕРОЗОЛИ!

❏Приемат се пациенти като още на входа им се дава маска, която
носят през целият престой в кабинета/клиниката до
нейното напускане с изключение по време на манипулациите, дезинфекцират си
ръцете и/или им се дават ръкавици за целият престой с кабинета/клиниката.

❏Максимално да има двама пациенти – един влиза, друг излиза!

❏Спазване на възможно най-голяма дистанция по време на престоя
в чакалнята или никакъв престой там

❏Отстранете от чакалнята вестници, списания, детски играчки!

❏дръжте дистанция между пациентите 1 метър!

❏Отстранете всички шишенца и декорации от работните плотове
в кабинетите, изваждайте само необходимите материали
за конкретната манипулация

❏Поканете придружителите да напуснат практиката и да дойдат,
когато приключат манипулациите (обаждане за информиране!)

❏Използването на кофердам се смята като полезно средство за
ограничаване на риска от заразяване на операторите.

❏Обтривайте редовно всички повърхности, шкафове, плотове, дръжките
на вратите на кабинетите, бутони, pos терминали
и всичко докосвано от пациентите с подходящи дезинфектанти за повърхности

❏Измиване на пода с дезинфектант за под

❏Осигурявайте проветряване на помещението между пациентите!

❏Поставят се бактерицидни УВ лампи във всеки кабинет, които
се пускат между пациентите (според указанията
на производителя)

❏Системи за
стерилизация на въздуха с УВ светлина и озониране.

Свържи се с нас бързо и лесно!

Вярваме, че всеки зъб е сложен организъм и различните му проблеми изискват различни специалисти. 

Call Now Button